Strategiske ledelsesteorier

 

Opgave 3.1

 

Virksomheden »Build« beskæftiger sig med rådgivning inden for anlægskonstruktion - primært større projekter som bro-, vej- og højhusbyggeri. Virksomheden har gennem en årrække ekspanderet kraftigt og har nu ca. 450 ansatte. I samfundet generelt er der på nuværende tidspunkt lavkonjunktur og virksomheden kan ikke længere tiltrække opgaver. Virksomheden skal derfor gennem en konsolideringsfase og måske endda en omstrukturering. Direkte adspurgt nævner direktøren selv, at virksomheden ikke organisatorisk har kunnet følge med til den hastige ekspansion og der skal foretages en grundig gennemgang af virksomheden.

Argumenter ud fra dette informationsgrundlag hvilke fordele der kan være ved at anvende de forskellige strategiske ledelsesteorier. Opstil selv eventuelle forudsætninger herfor.

 

Opgave 3.2

 

Foretag en vurdering af, hvornår der generelt er brug for de
forskellige strategiske ledelsesteorier - det vil sige opstil hvilke
styrker, der er ved hver enkelt. Resultatet skal være en oversigt
over de strategiske ledelsesværktøjer med dertil hørende styrker
og anvendelsesområder.

 

Opgave 3.3

 

Tag udgangspunkt i casen i opgave 3.1.

Diskuter hvorledes Balanced Scorecard kan anvendes som strate-
gisk ledelsesværktøj i denne virksomhed, herunder:

Hvilken proces skal virksomheden gennemgå?

Inden for hvilke områder kan Balanced Scorecard anvendes
som ledelsesværktøj?

Opstil et eksempel på, hvilke scorekort der kan opstilles og med
hvilke mål.

 

Opgave 3.4

 

Forklar grundprincipperne i BPR og beskriv situationer, hvor en virksomhed kan gøre brug af BPR som strategisk ledelsesværktøj.

 

Opgave 3.5

 

For at kunne fokusere i virksomheden anvendes der oftest kun et eller få strategiske ledelsesværktøjer på samme tid.

Hvilke strategiske ledelsesværktøjer kan - alene ud fra teorierne - ofte anvendes sammen med held?

Hvilke strategiske ledelsesværktøjer kan sjældent eller aldrig anvendes sammen?

Argumenter for begge dele.

 

Opgave 3.6

 

De strategiske ledelsesteorier er meget forskellige, og det er forskelligt hvilke medarbejderkategorier, der skal involveres og hvor intenst dette sker.

Forklar hvilke medarbejderkategorier der skal involveres i hen-
holdsvis MBO og værdibaseret ledelse.

 

Opgave 3.7

 

Du er kvalitetschef for en ordreproducerende virksomhed, som laver betonelementer til byggeindustrien. Gennem de seneste måneder er der indløbet mange klager fra kunderne over både produktkvaliteten, fejlleverancer og for sene leveringer, og medarbejderne internt i produktionen har over for dig påpeget nogle områder, hvor de kan se, at tingene kan laves bedre. Du har derfor besluttet dig for at få fuld fokus på kvaliteten og vil derfor anvende en af de strategiske ledelsesteorier, som du ved fokuserer på kvaliteten i virksomheden.

Hvilke strategiske ledelsesteorier ser du umiddelbart mulighed for
at anvende? Argumenter hvorfor?

Hvilke oplysninger mangler du for at kunne foretage dit endelige
valg på et sikkert grundlag?

 

Opgave 3.8

 

Din gode veninde er butiksbestyrer for en tøjbutik. Kunderne svigter butikken, og omsætningen går derfor den forkerte vej. Hun hører ad omveje, at kunderne ikke er tilfredse med butikskonceptet. Hun ved ikke rigtigt hvad hun skal gøre - men noget skal gøres, for at rette op på det i en fart. Hun kan huske, at hun engang har lært noget om Service Management - men kan ikke huske selve indholdet heri.

Du skal hjælpe hende med at opstille et forslag til, hvorledes
Service Management teorien kan anvendes i praksis i hendes
tøjbutik.

 

Opgave 3.9

 

Du er chef for udviklingsafdelingen i en virksomhed, der udvikler trådløse telefoner. Udviklingsafdelingen er opdelt i 5 forskellige grupper - alle med hvert sit speciale. Du ved, at der i din afdeling er mange og gode kompetencer. Du ved også, at medarbejderne i din afdeling besidder mange kompetencer, som med fordel kan anvendes i andre dele af virksomheden, og at de kan anvendes bedre på tværs af grupperne, end det er tilfældet i dag. Grunden til at potentialet ikke udnyttes bedre er, at der ikke er et overblik over medarbejderressourcerne.

Du skal som udviklingschef udarbejde et forslag til bedring af situationen til den øvrige ledergruppe til næste ledermøde - herunder et forslag til anvendelse af en eller flere strategiske ledelsesteorier.

 

Opgave 3.10

 

Som indehaver af en virksomhed med ca. 100 højtuddannede og erfarne medarbejdere ved du, at dit virksomhedsregnskab ikke viser et helt retvisende resultat ved kun at fokusere på de økonomiske nøgletal. Du vil derfor anvende videnregnskabet til at vise investorer, kunder og andre interessenter et billede af virksomhedens samlede ressourcekapital.

Hvorledes kan hele Knowledge Management og videnregnskabs-
begrebet anvendes for din virksomhed?