Afvikling af medarbejdere

Opgave 9.1

 

Per er på arbejde en torsdag aften ved 19 tiden. Da han kan se, at der stadig mangler ca. 2 timers arbejde, beslutter han sig for at gå ned i økonomiafdelingen, hvor han ved, at de også ofte arbejder sent, for at høre om de skal koordinere bestilling af noget aftensmad. Da han kommer ind i økonomiafdelingen, ser han en af sine kolleger med et koben i hånden i færd med at bryde virksomhedens pengeskab op.

  • Hvad skal Per gøre?

 

Opgave 9.2

 

Karin er afdelingschef for marketingsafdelingen. Det har længe været sløjt med arbejdsopgaver til afdelingen, og den seneste prognose viser, at det ikke bliver bedre inden for det næste år. Karin har derfor besluttet sig for at afskedige en af sine medarbejdere. Det er en svær beslutning. Der er kun 4 medarbejdere i afdelingen, og de har alle arbejdet sammen i minimum 5 år, og 2 af medarbejderne har faktisk allerede haft 25 års jubilæum i virksomheden. Karin er dog ikke i tvivl om, at det er Christian, som netop er en af 25 års jubilarerne, som skal afskediges. Han er den mindst kvalificerede i afdelingen, og han skal alligevel på pension om 4 år.

Karin er ikke så nervøs for denne afskedigelse, idet alle i afdelingen er bekendt med, at opgaverne ikke står mål med ressourcerne. Hun regner derfor med, at det vil skabe lettelse i afdelingen, at der kommer klarhed over situationen. Hun vil dog gerne gøre noget for at hjælpe Christian så godt som muligt i denne svære situation. I den alder bliver det svært at finde et andet arbejde. Karin aftaler derfor med virksomhedens direktør, at hun får et »forholdsvist stort økonomiske råderum« til at finde en egnet løsning for Christian.

  • Opstil for Karin hvilke muligheder du ser for at hjælpe Christian i den nuværende situation.
  • Foretag en økonomisk vurdering af de opstillede muligheder, således at Karin overfor direktøren kan begrunde hvilke løsninger, der er mest cost effektive.

 

Opgave 9.3

 

Kaj er direktør for en af Danmarks største pensionsselskaber. Kaj har lige fejret 50-års fødselsdag og har i den forbindelse selv reflek-teret over sit liv - både privatlivet og det professionelle virke. Han må jo nok erkende, at de sidste mange år primært er blevet brugt på arbejde. Han beslutter sig derfor for, at han sammen med sin kone Inge vil begynde at forberede sig på deres fælles pensionisttilværelse. Kaj føler godt nok, at det er lidt underligt at tænke på, for han føler sig stadig frisk og rørig, og han regner da heller ikke med at gå på pension, før han bliver 65. Inge bliver dog positivt overrasket, idet hun selv længe har følt, at de realistisk skal begynde at planlægge alderdommen allerede nu.

En weekend får Inge og Kaj faktisk talt så godt ud om tingene, at Kaj er helt opløftet på arbejdet om mandagen. Han beslutter sig derfor for, at han vil sikre sig, at resten af medarbejdergruppen i virksomheden også skal forberedes på deres alderdom så godt som muligt. Han vil derfor udarbejde en seniorpolitik for hele virksomheden. Seniorpolitikken skal være en integreret del af virksomhedens eksisterende personalepolitik. Kaj har dog besluttet sig for at få kreative input fra organisationen frem for selv at lave en politik, som organisationen måske slet ikke er enig i. Han vil heller ikke i første omgang lade sig binde af den eksisterende politiks udformning og indhold, men vil virkelig have åbne og ærlige input.

  • Hvem skal Kaj involvere i den kreative proces i virksomheden?
  • Hvilke emner vil du anbefale Kaj at have med i seniorpolitik­ken?
  • Udvælg et af emnerne og formuler et konkret forslag.

 

Opgave 9.4

 

Du er indehaver af et rekrutteringsbureau, hvor i alt 20 medarbejdere er ansat. Sidste år gennemførte du en større afskedigelsesrunde, som efterfølgende skabte en del turbulens i virksomheden. Du ved, at en af årsagerne til turbulensen var, at både de afskedigede og de tilbageværende ikke følte, at afskedigelseskriterierne var de rigtige. De mener med andre ord ikke, at det var de rigtige medarbejdere, der forlod virksomheden. Du har også selv erkendt, at proceduren måske ikke var den bedste. Du havde på det pågældende tidspunkt for et år siden meget travlt og havde derfor ikke tid til at planlægge processen ordentligt, og de opsagte medarbejdere fik heller ikke den hjælp, de havde brug for.

Stemningen i virksomheden er nu bedret, og der er et godt grund-lag at arbejde videre på. Der er mange ordrer i øjeblikket, så du regner faktisk med, at virksomheden måske kan ekspandere i nær fremtid. Du vil dog ikke ende i samme situation som sidst, så du har besluttet dig for at lave en afskedigelsespolitik for virksomheden - både for at have taget stilling til tingene inden de sker og for at sende et signal til de tilbageværende medarbejdere om, at du har taget ved lære af dine erfaringer.

  • Hvilke emner skal afskedigelsespolitikken indeholde? Begrund hvorfor.
  • Udvælg et af emnerne og formuler et konkret forslag.

 

Opgave 9.5

 

Henning ejer et gartneri, som producerer planter til både lokalområdet og til eksport. Det er et stort gartneri, som har et godt ry i branchen. Henning har en lille fast medarbejderskare, hvor de fleste har været der i mange år, og så har han en stor gruppe af medar­bejdere, som er løst tilknyttet. Dette er nødvendigt grundet de store sæsonudsving. Sæsonarbejderne består primært af 3 grupper, nemlig unge studerende, pensionister og førtidspensionister samt langtids-ledige. Den faste medarbejdergruppe består af ca. 9 personer samt Hennings kone Yvonne.

Henning er meget skuffet over den korte tid, nogle af medarbejderne er i virksomheden. Selv om der er tale om manuelt og forholds-vist simpelt arbejde, så koster hver eneste oplæring mange penge og megen tid. Henning ser også helst, at medarbejderne bliver hos ham i lang tid, idet det sociale sammenhold dermed øges. Selv om det naturligvis kan være svært at få de samme sæsonarbejdere fra sæson til sæson, vil han gerne tilstræbe dette. Oversigten over bemandingen ser ud som følger for årene ultimo 1999 til 2002. De fratrådte er vist i det kvartal, hvor de har haft sidste arbejdsdag:

 

 

Hjælp Henning til at vise det mest retvisende billede af personaleomsætningen.

Er der en høj personaleomsætning i Hennings gartneri?

Hvilke faktorer er generelt afgørende for personaleomsætningens størrelse, og hvilke af disse faktorer er afgørende på Hennings gartneri?

 

Opgave 9.6

 

Otto er direktør for en tekstilvirksomhed beliggende i Vestjylland. Der er ansat 250 medarbejdere i virksomheden, hvoraf de 25 er indenfor administration, mens de resterende er indenfor produktion og distributionafdelinger, som har hver sin chef. Årets kollektion er slået fejl og Otto kan se, at han meget hurtigt skal gøre noget drastisk for i det hele taget at redde virksomheden. Otto indkalder sin mangeårige betroede økonomimedarbejder, og de opstiller nogle kalkulationer over, hvor mange medarbejdere, der skal afskediges her og nu for både at afpasse medarbejderressourcerne til de aktuelle opgaver og for at virksomhedens eksistensgrundlag kan reddes. Otto og økonomimedarbejderen regner sig frem til, at minimum 75 medarbejdere skal afskediges med udgangen af måneden. De ved derfor begge, at der forestår et stort arbejde for at få det hele på plads.

Opstil en plan over de opgaver, som Otto skal have udført gennem de næste 3 uger, der er til månedsskiftet. Lav en tidsplan herfor.

Opstil de kriterier, som Otto skal anvende i udvælgelsen af de 75 medarbejdere, der skal afskediges.

 

Opgave 9.7

 

Virksomheden »Tallis« har i deres produktionsafdeling ansat 225 medarbejdere. Efter mange år med samme produktionsapparat er der nu bestilt nogle mere tidssvarende og rationelle maskiner, hvil-ket vil medføre, at der - når de er leveret om 10 måneder - kun vil være behov for 175 medarbejdere. De seneste 3 år har der været henholdsvis 13, 9 og 13 fratrædelser, hvor stillingerne alle straks er blevet genbesat.

Hvilke muligheder har Tallis for at få sin bemanding til at passe med personalebehovet?